ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านเขวา"รัฐประชาวิทยากรโรงเรียนบ้านหนองตื่น และโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 17 มีนาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบในการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และส่งเสริมความสามารถทางกีฬา ดนตรี ศิลปหัตถกรรม ของนักเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมตักสิลา 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น.
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการร่วมประชุมทางไกล เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) สร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” และประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย จัดทำหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครู ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สู่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้เล็งเห็นผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย”) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโดย กศน.จังหวัดมหาสารคาม พลโทธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1มอบหมายให้นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ร่วมเป็นเกียรติในวันนักข่าว ประจำปี 2561
วันนี้ (5 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในวันนักข่าว ประจำปี 2561 จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์) หมู่ที่ 5 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมดี ๆ อาทิมอบอุปกรณ์การการเรียน, เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึก โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นางนิศากร นนทะโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในวันนักข่าวจังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ปฐมนิเทศบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 8 ราย โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมสนามสอบและติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมสนามสอบและติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลผลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนไปใช้ ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้อย่างเหมาะสม และให้กำลังใจ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของคณะครูนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ โรงเรียนบ้านหัวขัว โรงเรียนบ้านดอนดู่ 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ และบ้านหนองค้อสวนอ้อย
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ และบ้านหนองค้อสวนอ้อย ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษา 

 ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม” ภายใต้การนำของผู้อำนวยการบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของนักเรียน ในกลุ่มสาระต่าง ๆ การนำเสนอทักษะอาชีพ ของนักเรียน รวมไปถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ชุมนุมรอบกองไฟเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีชุมนุมรอบกองไฟเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของศูนย์แวงน่าง ณ ค่ายวังม่วง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

 บรรยากาศของความรักและความอบอุ่นระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
บรรยากาศของความรักและความอบอุ่นระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นคนดีคนเก่งในอนาคต "ความสุขเล็กๆ ให้กับโรงเรียนเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในใจเราเสมอ" ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง (โรงเรียนแห่งความสุขต้นแบบ school with happiness model) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การประชุมมาตรการการประหยัดพลังงาน และลดการใช้กระดาษ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมมาตรการการประหยัดพลังงาน และลดการใช้กระดาษ กิจกรรมการลดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้าและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าเป้าหมายการใช้ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน) และกิจกรรมการลดกระดาษ มีค่าเป้าหมายการจัดซื้อกระดาษลดลงร้อยละ 10 ต่อปี ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและบทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ออกเยี่ยมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ณ ค่ายลูกเสือวังม่วง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา ณ ค่ายลูกเสือวังม่วง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
วันนี้ (15 ก.พ.61) ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมคณะกรรมการและลงนามในบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ในวันนี้จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และประกาศนโยบายว่าด้วยการขับเคลื่อน จังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และเด็กหญิงมนชนก อินทร์เรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (อำเภอเมืองมหาสารคาม) ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โดยมีนายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Smart Card รุ่นที่ 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1 พัฒนาครูเพื่อใช้ระบบ Smart Card รุ่นที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Smart Card รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายปรับปรุงบริการภาครัฐด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ใบเดียว ซึ่งได้พัฒนาระบบ Data Management Center : DMC ให้รองรับการบริการดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน และการย้ายนักเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
11 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ที่เป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี 

 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง โดยค่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

 ตรวจสอบภายใน สร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้ระบบเครือข่ายและการบริหารแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐโดยใช้ระบบเครือข่าย และการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข” โดยมีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนกว่า 70 คน เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยตรวจรับได้รับการตรวจสบภายใน มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ในระดับดีขึ้น ตามเป้าหมายที่กำหนด และเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีนางสุดารัตน์ เพียลา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้กล่าวรายงาน 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นสถานที่จัดงาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ 

 พุธเช้า...ข่าวสพฐ.
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561 เวลา 7.30 - 9.00น. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นายปัญญา มาศวรรณา, นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสุรพล ประทุมชัย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ภาพข่าวกิจกรรม 169 ข่าว 1 2 3 4 5 6